Nieuwe inschrijving

Welke data kies je voor de cursus? (cursusdatum - vluchtdatum - taal)
Blokkeer alvast beide data in je agenda!

Kies een datum

Er zijn momenteel geen cursussen beschikbaar
Wettelijke bepalingen en privacy
De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18.03.1993) verzekert je de volgende rechten: recht op toegang, verificatie en wijziging van je gegevens, recht op verzet tegen het gebruik van je gegevens.

De wetgeving bepaalt dat de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de gegevens verzamelt daartoe de toestemming van de betrokkene moet krijgen; dat de persoonsgegevens relevant, toereikend en nauwkeurig moeten zijn; en dat deze met het oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden dienen te worden verzameld. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: identificatienummer VT005005432